Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kurumsal Danışmanlık 

Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Danışmanlık, işletmelerin yönetim, operasyonlar, finans, pazarlama ve insan kaynakları gibi alanlarda karşılaştığı zorlukları çözmek ve performanslarını artırmak için dış bir danışmanlık firmasından aldığı profesyonel destektir. Bu destek genellikle işletmelerin stratejik hedeflerine ulaşmalarını sağlamak, rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olmak ve genel olarak işletmenin verimliliğini artırmak amacıyla sağlanır. Kurumsal danışmanlar, işletmelerin mevcut durumunu analiz eder, stratejik planlar geliştirir ve uygulamaya koymak için çeşitli öneriler sunarlar. Ayrıca, kurumsal danışmanlar, işletmenin içindeki potansiyel sorunları belirleyerek çözüm yolları önerir ve işletmenin sürdürülebilir bir başarı elde etmesini desteklerler. Kurumsal danışmanlık, genellikle işletmelerin dış perspektiften gelen bilgi ve deneyime ihtiyaç duyduğu durumlarda tercih edilir ve işletmenin uzmanlık alanlarına odaklanmasını sağlayarak rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olur.

Kurumsal Daışmanlık, Kurum sisteminin uyumluluğunu, kurumun verimliliğini ve üretkenliğini artırmak amacıyla verilen hizmete kurumsal danışmanlık denir. Sistem ayrı parçaları olan bir bütündür. Kurum sistemi bir makine gibidir. Bir makine eksik bir parça ile iyi bir çalışma sunamayacağı gibi bir sistem de eksikliklerle ilerleyemez. Bu nedenle hedefe giden yolda, yaşanmış ve/veya yaşanabilecek eksikliklerin analiz edilmesi, bu eksikliklerin giderilmesi için öneriler sunulması ve kurum planlamalarına dair bir çerçeve çizilmesi önemlidir. Kurumlar, çalışanlarıyla ortak hedefleri için işbirliği yaparsa daha etkili sonuç alacaklardır. Bu amaç doğrultusunda kurum çalışanlarına çeşitli eğitimler verilir. Eğer bir kurumda çalışan memnuniyeti yüksekse, o kurumda yapılan işin kalitesini artmaktadır. Tüm bunlar, kurumsal danışmanlık şemsiyesi altında ele alınır.

Kurumsal Danışmanlıkta Ne Yapılır?

Yukarıda da açıkladığımız üzere kurumsal danışman, kurumları analiz eder, kurumlardaki problemleri ortaya koyar ve bunların nasıl çözülebileceğine dair bilgilendirmeler yapar. Daha açıklayıcı olması için bir kurumsal danışmanın yaptıkları şu şekilde özetlenebilir: 

 • Kurumun yaşadığı veya yaşayabileceği sorunları saptamak ve çözümler sunmak 
 • Kurum verimliliğini ve üretkenliğini artırabilecek fikirler geliştirmek 
 • Kurumun ihtiyaçlarını, hedeflerini, beklentilerini belirlemek 
 • Kurumdaki bölümler arasında denge inşa etmek 
 • Kurum çalışanlarının işe bağlılıklarını artırma amacıyla çalışmalar yapmak 
 • Kurum çalışanlarının eğitim ve gelişimine destek sağlamak 
 • Kurumda örgütlenmeyi ve iş akışını düzenlemek, çalışan memnuniyetini artırmak 
 • Kurumun çalışma stratejisini ve yönetim şeklini belirlemek 

Nasıl Kurumsal Danışman Olunur?
 

Kurumsal danışman olabilmek için üniversitelerin Psikoloji, Sosyoloji, İşletme, İktisat gibi bölümlerinden mezun olunmalıdır.

Verdiğimiz Eğitimlerin İçerikleri Nelerdir? 
 
  

 • TAKIMDAŞLIK VE EKİP YÖNETİMİ 

 

 • Takım olmak 
 • Takım üyesi özellikleri 
 • Birlikte hedef tanımlama 
 • Takımın güçlü yanlarını kullanmak 
 • Takımın zayıf yanlarını güçlendirmek 
 • Takım çatışması ve dayanışması 
 • Liderlik 
 • Kişilik tipleri 
 • Özgüven ve iletişim kalitesi 

 

 • ÇATIŞMA YÖNETİMİ 

 

 • Çatışma nedir/ne değildir? 
 • Çatışma türleri, nedenleri ve temel yaklaşımlar 
 • İletişim engelleri 
 • Stres yönetimi  
 • Etkin görüşme, tartışma ve arabuluculuk 
 • Duyguları düzenleme becerisi 
 • Öfke denetleme taktikleri 
 • Uzlaşma becerisi 

 

 • STRES YÖNETİMİ 

 

 • Stres kaynaklarını belirleme  
 • ‘Hayır’ demeyi öğrenme 
 • Hedef belirleme 
 • Duruma uyumlanma becerisi 
 • Duyguları ve düşünceleri ifade etme 
 • Çatışma yönetimi 
 • Farklı bakış açıları geliştirme 
 • Sağlıklı iletişim kurma 
 • Mola vermeyi öğrenme 
 • Zaman yönetimi 
 • Anlık stres azaltma teknikleri 

 

 

 • ETKİLİ İLETİŞİM BECERİSİ 

 

 • İletişim nedir? 
 • Dinleme türleri 
 • İletişim engelleri 
 • Dinleme becerileri  
 • Dinleme egzersizleri 
 • Empatik dinleme 
 • Sözsüz iletişim türleri 
 • Beden dili 
 • İletişimde sınırlar 
 • Kurum içi iletişim 

 

 

Kurumsal Danışmanlık Türleri ve Uygulama Alanları

Kurumsal danışmanlık çeşitli alanlarda uygulanabilir ve farklı türleri bulunmaktadır. Bunlar arasında yönetim danışmanlığı, stratejik planlama danışmanlığı, operasyonel mükemmellik danışmanlığı, insan kaynakları danışmanlığı, finansal danışmanlık gibi farklı türler yer alır. Yönetim danışmanlığı, işletmenin genel yönetim süreçleri üzerinde odaklanırken, stratejik planlama danışmanlığı işletmenin uzun vadeli hedeflerini belirlemede ve stratejik kararlar alınmasında yardımcı olur. Operasyonel mükemmellik danışmanlığı ise işletmenin operasyonel süreçlerini optimize etmeye ve verimliliği artırmaya odaklanır. İnsan kaynakları danışmanlığı, işletmenin insan kaynakları politikalarını geliştirmeye ve çalışanların performansını artırmaya yönelik stratejiler sunar. Finansal danışmanlık ise işletmenin finansal performansını iyileştirmeye ve maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur.

 • Yönetim Danışmanlığı
 • Stratejik Planlama Danışmanlığı
 • Operasyonel Mükemmellik Danışmanlığı
 • İnsan Kaynakları Danışmanlığı
 • Finansal Danışmanlık

Kurumsal Danışmanlık Süreci: Adımlar ve İşleyiş

Kurumsal danışmanlık süreci genellikle belirli adımları takip eder. İlk adım, işletmenin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve hedeflerinin tespit edilmesidir. Ardından, mevcut durum analizi yapılır ve işletmenin güçlü ve zayıf yönleri belirlenir. Stratejik planlama ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi adımında, işletmenin hedeflerine ulaşması için stratejiler ve eylem planları oluşturulur. Son olarak, bu planların uygulanması ve sürecin izlenmesi ile işletmenin performansı değerlendirilir ve gerektiğinde düzeltici önlemler alınır.

Kurumsal Danışmanlıkta Başarıyı Etkileyen Faktörler

Kurumsal danışmanlık projelerinin başarılı olması için çeşitli faktörler önemlidir. Liderlik ve yönetim desteği, projenin başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. İletişim ve işbirliği, danışmanlık firması ile işletme arasındaki etkili iletişimi ve işbirliğini sağlamak için önemlidir. Esneklik ve adaptasyon yeteneği, projenin değişen ihtiyaçlara ve koşullara uyum sağlayabilmesini sağlar. Uzmanlık ve deneyim ise danışmanlık firmasının işletmeye sağladığı değeri belirler.

Kurumsal Danışmanlıkta Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Yolları

Kurumsal danışmanlık sürecinde karşılaşılabilecek çeşitli zorluklar vardır. Bunlar arasında zaman ve kaynak kısıtlamaları, işletme kültürü ve direnci, değişen pazar koşulları gibi faktörler yer alabilir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için ise etkili proje yönetimi, açık iletişim ve işbirliği, esneklik ve adaptasyon yeteneği gibi çözüm yolları kullanılabilir.

 Kurumsal Danışmanlıkta Kullanılan Yaklaşımlar ve Metodolojiler

Kurumsal danışmanlıkta çeşitli yaklaşımlar ve metodolojiler kullanılır. Bunlar, işletmenin ihtiyaçlarına ve hedeflerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin, SWOT analizi, işletmenin güçlü ve zayıf yanlarını belirleyerek fırsatları ve tehditleri değerlendirir. Pestel analizi ise işletmenin dış çevresindeki politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, çevresel ve yasal faktörleri analiz eder. 5 güç analizi, işletmenin rekabetçi ortamını inceleyerek sektördeki güç dengelerini belirler. Değer zinciri analizi ise işletmenin faaliyetlerini ve değer yaratma sürecini analiz ederek maliyet avantajı elde etme stratejilerini belirler.

 • SWOT Analizi
 • Pestel Analizi
 • 5 Güç Analizi
 • Değer Zinciri Analizi

Kurumsal Danışmanlıkta Verimlilik ve Etkinlik Nasıl Artırılır?

Kurumsal danışmanlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanarak işletmenin verimliliğini ve etkinliğini artırmak için çeşitli stratejiler uygulanabilir. Öncelikle, açık ve etkili iletişim sağlanmalıdır. İşletmenin hedefleri ve beklentileri danışmanlık firması ile net bir şekilde paylaşılmalıdır. İyi tanımlanmış hedefler belirlenmeli ve bu hedeflerin ölçülebilir sonuçları belirlenmelidir. Ayrıca, işletmenin personelinin eğitim ve gelişimine yatırım yapılması, işletmenin verimliliğini artırabilir.

 • Açık ve Etkili İletişim
 • İyi Tanımlanmış Hedefler ve Ölçülebilir Sonuçlar
 • Eğitim ve Gelişim Olanakları

Kurumsal Danışmanlıkta Sürdürülebilirlik ve İnovasyon

Kurumsal danışmanlık projelerinin sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı olması, işletmenin uzun vadeli başarısını sağlamak için önemlidir. Bu bağlamda, işletmenin çevresel ve toplumsal etkisini değerlendiren çevresel ve sosyal etki değerlendirmeleri yapılmalıdır. Ayrıca, işletmeye yenilikçi çözüm önerileri ve uygulamalar sunularak inovasyon teşvik edilmelidir. Bunun yanı sıra, işletmenin teknolojiyi kullanarak dijital dönüşümü sağlaması, rekabet avantajını artırabilir.

 • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi
 • Yenilikçi Çözüm Önerileri ve Uygulamalar
 • Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Kullanımı

Sıkça Sorulan Sorular

Kurumsal danışmanlık hizmetlerinden nasıl faydalanabilirim?

Kurumsal danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak için öncelikle ihtiyaçlarınızı belirleyin ve uzman bir danışmanlık firması ile iletişime geçin. İhtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi detaylı bir şekilde paylaşarak size en uygun çözümü bulabilirsiniz.

Kurumsal danışmanlık süreci nasıl işler?

Kurumsal danışmanlık süreci genellikle işletmenin ihtiyaçlarının belirlenmesi, mevcut durum analizi, stratejik planlama, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, uygulama ve izleme adımlarını içerir. Bu süreç, işletmenin ihtiyaçlarına ve danışmanlık firmasının yöntemlerine göre değişiklik gösterebilir.

Hangi alanlarda kurumsal danışmanlık hizmeti alabilirim?

Kurumsal danışmanlık hizmetleri geniş bir yelpazede sunulmaktadır. Yönetim danışmanlığı, stratejik planlama, operasyonel mükemmellik, insan kaynakları, finansal danışmanlık gibi alanlarda hizmet alabilirsiniz. İhtiyacınıza göre uygun olan alanı seçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Kurumsal danışmanlık sürecinde ne tür adımlar takip edilir?

Kurumsal danışmanlık süreci genellikle işletmenin ihtiyaçlarının belirlenmesi, mevcut durum analizi, stratejik planlama, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, uygulama ve izleme adımlarını içerir. Bu adımlar, işletmenin ihtiyaçlarına ve danışmanlık firmasının metodolojisine göre değişiklik gösterebilir.

Kurumsal danışmanlık projeleri ne kadar sürer?

Kurumsal danışmanlık projelerinin süresi, projenin kapsamına ve karmaşıklığına bağlı olarak değişir. Bazı projeler birkaç hafta içinde tamamlanabilirken, daha büyük ve karmaşık projeler aylar veya hatta yıllar sürebilir. Proje süresi, danışmanlık firması ile yapılan sözleşmede belirtilir.

Kurumsal danışmanlık hizmetlerinin maliyeti nedir?

Kurumsal danışmanlık hizmetlerinin maliyeti, projenin kapsamına, süresine ve danışmanlık firmasının uzmanlık alanına bağlı olarak değişir. Genellikle saatlik veya proje bazlı ücretlendirme yapılır. Maliyet hakkında daha fazla bilgi almak için danışmanlık firması ile iletişime geçebilirsiniz.

Kurumsal danışmanlık hizmeti almanın işletmeme sağlayacağı faydalar nelerdir?

Kurumsal danışmanlık hizmeti almanın işletmeye sağlayacağı faydalar arasında stratejik yönetim, operasyonel verimlilik artışı, rekabet avantajı elde etme, maliyet tasarrufu yapma, yenilikçilik ve büyüme fırsatlarını değerlendirme gibi birçok faktör bulunmaktadır.

Hangi durumlarda kurumsal danışmanlık hizmeti almam önerilir?

Kurumsal danışmanlık hizmeti, işletmenin karşılaştığı zorlukları aşmak, stratejik hedeflerine ulaşmak veya rekabet avantajı elde etmek istediği durumlarda önerilir. Ayrıca, işletmenin dış perspektiften gelen bilgi ve deneyime ihtiyaç duyduğu durumlarda da danışmanlık hizmeti almak faydalı olabilir.

Kurumsal danışmanlık firması seçerken nelere dikkat etmeliyim?

Kurumsal danışmanlık firması seçerken dikkat edilmesi gereken bazı faktörler vardır. Bunlar arasında firmanın uzmanlık alanı, deneyim düzeyi, referansları, iletişim ve işbirliği yetenekleri, maliyet ve proje süresi gibi faktörler yer alır. Firmanın ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan emin olmak için detaylı bir değerlendirme yapmanız önemlidir

Psikomental Psikoloji Bakırköy Psikolog

Psikomental Psikoloji, Bakırköy’de bulunan uzman psikologlar tarafından yönetilen bir psikoloji merkezidir. Merkezimiz, bireysel terapi, çift terapisi, çocuk ve ergen terapisi, yetişkin terapisi gibi çeşitli terapi hizmetleri sunmaktadır. Uzman psikologlarımız, danışanların psikolojik sorunlarına duyarlı bir şekilde yaklaşarak, onlara destek olmak ve iyileşmelerini sağlamak için çeşitli terapi yöntemleri kullanmaktadır.

Bakırköy Psikolog Merkezi

Psikomental Psikoloji merkezimiz, Bakırköy’de bulunan ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunan bir kuruluştur. Burada çalışan uzman psikologlar, danışanların psikolojik sorunlarına çözüm odaklı yaklaşarak, onlara bireysel terapi, çift terapisi, çocuk ve ergen terapisi gibi hizmetler sunmaktadır. Merkezimiz, danışanların güvenli bir ortamda kendilerini ifade etmelerine ve içsel iyileşme sürecine adım atmalarına destek olmayı amaçlamaktadır.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Uzman Psikolog

Psikomental Psikoloji merkezimizde çalışan uzman psikologlar, çeşitli uzmanlık alanlarına sahip deneyimli profesyonellerdir. Her bir psikolog, danışanların benzersiz ihtiyaçlarına uygun terapi planları oluşturmak için geniş bir bilgi ve deneyime sahiptir. Uzman psikologlarımız, danışanların duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarını anlamak ve çözmek için çeşitli terapi yaklaşımlarını kullanmaktadır.

Bakırköy Uzman Psikolog Hizmetleri

Bakırköy’de bulunan Psikomental Psikoloji merkezimizde çalışan uzman psikologlar, çeşitli psikolojik sorunlarla başa çıkmak için çeşitli terapi hizmetleri sunmaktadır. Danışanların bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilmiş terapi planları oluşturan uzman psikologlarımız, onlara destek olmak ve psikolojik iyiliklerini sağlamak için çaba göstermektedir.

Psikomental Psikoloji Online Terapi Hizmetleri

Psikomental Psikoloji, danışanların ihtiyaçlarına uygun esnek terapi seçenekleri sunmak amacıyla online terapi hizmetleri de sağlamaktadır. Bu hizmet, danışanların konforlu bir ortamda terapi almasını sağlar ve coğrafi konumdan bağımsız olarak erişilebilir. Online terapi, bireysel terapi, çift terapisi, çocuk ve ergen terapisi gibi çeşitli terapi türlerini kapsamaktadır. Uzman psikologlarımız, online platformlar aracılığıyla danışanlarla etkili bir şekilde iletişim kurarak onlara destek olmak için çaba göstermektedir.

Psikomental Danışmanlık Merkezimizi daha yakından tanımak için sosyal medya hesaplarımızı  ve danışan yorumlarımızı inceleyebilirsiniz.

Bakırköy Psikolog, Psikomental Psikoloji Randevu oluşturmak ve bilgi almak isterseniz merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.

Erteleme Davranışı

Başarılı Kadın Olmak (Imposter Sendromu)

Öz Şefkat: Kendine İyi Bak

Leave a comment