Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Klinik Psikolog ile Psikolog Farkı Nedir?

Klinik Psikolog ile Psikolog Farkı Nedir

İçindekiler

Psikoloji Alanında Uzmanlık

Klinik Psikolog ile Psikolog Farkı Nedir?, Psikoloji, insan zihni, davranışları ve duygusal durumları anlamaya yönelik bir bilim dalıdır. Bu derinlemesine inceleme, bireylerin iç dünyalarını keşfetmeyi, sorunları anlamayı ve çözmeyi amaçlar. Psikologlar ve Klinik Psikologlar, psikolojik sağlık konularında profesyonel destek sunan uzmanlardır. Ancak, bu iki terim arasında genellikle karışıklık yaşanır ve her ikisinin de farklı uzmanlık alanlarına odaklandığı görülür.

Psikologlar, genellikle geniş bir perspektifte çalışan ve çeşitli konularda uzmanlaşmış profesyonellerdir. Bireylerin genel zihinsel sağlığı, stresle başa çıkma, ilişki sorunları gibi konularda yardım almak için psikologlara başvurabilirler. Diğer yandan, Klinik Psikologlar, daha spesifik bir odak alanına sahip uzmanlardır ve genellikle ciddi duygusal sorunlar, ruhsal bozukluklar veya travma sonrası stres gibi konularda özel eğitim almışlardır. 

Eğitim ve Lisanslama Süreçleri

Klinik Psikolog ile Psikolog Farkı Nedir?, Psikolog ve Klinik Psikolog olma süreçleri, genel olarak karmaşık ve uzun bir eğitim sürecini içerir. Bu süreçler, kapsamlı bir eğitim alarak, lisanslama gereksinimlerini karşılayarak ve genellikle uzmanlaştıkları alanda ek eğitim alarak yetkin hale gelmeyi içerir.

Psikolog Olma Süreci

Klinik Psikolog ile Psikolog Farkı Nedir?, Psikolog olma süreci genellikle lisans düzeyinde başlar. Psikolog adayları, psikoloji alanında lisans eğitimi alırlar. Bu eğitim, genel olarak temel psikoloji konularını kapsar ve öğrencilere istatistik, araştırma metodolojisi gibi temel bilgileri kazandırır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, adaylar genellikle bir staj veya uygulamalı deneyim sürecine girerler.

Bu süreç, teorik bilgiyi pratik uygulamaya dönüştürme fırsatı sunar ve öğrencilere gerçek dünyadaki durumlarla nasıl başa çıkacaklarını öğretir. Staj sürecinin ardından, adaylar genellikle lisanslama sınavlarına tabi tutulurlar. Bu sınavlar, adayların bilgi düzeyini değerlendirmek ve mesleki yeterliliğini onaylamak için kullanılır.

Klinik Psikolog Olma Süreci

Klinik Psikolog ile Psikolog Farkı Nedir?, ,Klinik Psikolog olma süreci, Psikolog olma sürecine benzerlik gösterir, ancak daha fazla odak ve uzmanlık gerektirir. Klinik Psikologlar, genellikle lisans düzeyinde bir eğitim aldıktan sonra, klinik psikoloji alanında özel bir uzmanlık eğitimi alırlar. Bu eğitim süreci, bireylerin daha karmaşık ve derin psikolojik sorunlarına müdahale etme yeteneğini geliştirmeye odaklanır.

Klinik Psikologlar ayrıca, genellikle staj ve süpervizyon süreçleri dahil olmak üzere, uygulamalı deneyim kazanma fırsatı bulurlar. Bu süreç, gelecekteki profesyonellerin kendilerini nasıl geliştirebileceklerini ve psikolojik müdahalelerde nasıl etkili olabileceklerini anlamalarına yardımcı olur. Klinik Psikologlar, genellikle uzmanlaştıkları alanda belirli bir sayıda saat süpervizyon ve deneyim tamamladıktan sonra, lisanslama süreçlerini tamamlayarak bağımsız bir şekilde pratik yapabilirler.

Çalışma Alanları ve Uzmanlık Alanları

Psikologlar:

1. Genel Psikolojik Danışmanlık: Psikologlar, bireylerin genel zihinsel sağlığı, stresle başa çıkma, kişisel gelişim gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunarlar.

2.İş ve Kariyer Danışmanlığı: İnsanların iş hayatıyla ilgili sorunlarını ele alarak, kariyer yönlendirmesi ve işyeri performansını artırma konularında destek sağlarlar.

3.Eğitim ve Öğrenme Danışmanlığı: Psikologlar, eğitim kurumlarında öğrenci başarısı, öğrenme güçlükleri ve eğitim programlarının geliştirilmesi gibi konularda uzmanlık sunarlar.

Klinik Psikologlar:

Duygusal Bozukluklar: Klinik Psikologlar, depresyon, anksiyete, bipolar bozukluk gibi duygusal bozukluklarla ilgili bireylere terapi uygularlar.

Ruhsal Travma: Travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) gibi ruhsal travma durumlarında, bireylere özel terapötik yaklaşımlar geliştirirler.

Bağımlılık Sorunları: Alkol, madde kullanımı veya diğer bağımlılık sorunlarıyla mücadele eden bireylere destek sunarlar.

Ortak Çalışma Alanları:

Evlilik ve Aile Terapisi: Her iki profesyonel de çiftlerin ve ailelerin ilişki sorunlarına yönelik terapi ve danışmanlık hizmeti sunabilir.

Çocuk ve Ergen Psikolojisi: Çocuk ve ergenlerin duygusal ve davranışsal sorunlarına müdahale eder, aileleriyle işbirliği yaparlar.

Çalışma Performansı ve Motivasyon: İş yaşamında performans artırma, motivasyon sağlama konularında her iki uzmanlık alanı da hizmet verebilir.

Terapi ve Danışmanlık Yaklaşımları

Psikologlar:

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): BDT, bireylerin düşünce kalıplarını ve davranışlarını değiştirmeye odaklanan bir terapi türüdür. Psikologlar, bu yaklaşımı kullanarak bireylere olumsuz düşünce kalıplarıyla baş etmeyi ve pozitif davranış değişiklikleri yapmayı öğretirler.

Psikanalitik Terapi: Psikanalitik terapi, Freud’un kuramına dayanır ve bireyin bilinçaltındaki içsel çatışmaları ve geçmiş deneyimleri keşfetmeyi amaçlar. Psikologlar, bu yaklaşımı kullanarak bireyin içsel dünyasını anlamasına yardımcı olurlar.

Duygusal Odaklı Terapi (EFT): Özellikle ilişki terapisi alanında kullanılan EFT, duygusal bağlanma ve duygusal zorlanma konularına odaklanır. Psikologlar, çiftlere duygusal güven inşa etmeyi ve ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlarlar.

Klinik Psikologlar:

Duygusal ve Zihinsel Durum Terapisi (EMDR): EMDR, travma sonrası stres bozukluğu ve diğer psikolojik rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılan bir terapi yöntemidir. Klinik Psikologlar, bireylere travmatik deneyimleri işleme ve duygusal iyileşme sürecine yönlendirme konusunda uzmandırlar.

Logoterapi: Logoterapi, Viktor Frankl tarafından geliştirilen bir terapi yöntemidir ve yaşamın anlamını arama sürecine odaklanır. Klinik Psikologlar, bireylere yaşam amaçlarını bulma ve bu amaçlarına yönelik bir anlam inşa etme konusunda rehberlik ederler.

Dinamik Terapi: Dinamik terapi, bireyin duygusal ve zihinsel süreçlerini anlamaya odaklanır. Klinik Psikologlar, bu terapi yöntemini kullanarak bireyin içsel dünyasını keşfetmeye ve olumlu değişikliklere yol açmaya çalışırlar.

Terapi ve danışmanlık yaklaşımları, psikologlar ve klinik psikologlar arasında bazı benzerliklere rağmen, her birinin uzmanlık alanına özgüdür. Bireyler, ihtiyaçlarına en uygun terapi yaklaşımını belirlemek için uzman bir profesyonelle görüşmelidirler.

Çalıştıkları Kurumlar ve İşbirlikleri

Psikologlar:

Özel Danışmanlık Merkezleri

Psikologlar, genellikle bireylerin genel psikolojik sağlığı, stresle başa çıkma ve kişisel gelişim konularında özel danışmanlık merkezlerinde çalışırlar. Bu merkezler, bireylerin günlük yaşam sorunlarıyla baş etmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda uzmanlık alanlarına odaklanmış terapi ve danışmanlık hizmetleri sunar.

Eğitim Kurumları

Eğitim kurumları, okullar ve üniversiteler, psikologların öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti verdiği yerlerdir. Psikologlar, öğrencilerin akademik başarılarından sosyal ilişkilerine kadar geniş bir yelpazede konularda destek sağlayarak eğitim ortamlarını iyileştirmeye çalışırlar.

İşyeri Sağlığı ve Performans Programları

Şirketlerde çalışanlara yönelik işyeri sağlığı ve performans programlarında psikologlar, stres yönetimi, işyeri ilişkileri, motivasyon ve performans artırma konularında destek sunarlar. Bu programlar, çalışanların psikolojik sağlığını güçlendirmeyi ve işyerinde verimliliği artırmayı amaçlar.

Hastaneler ve Sağlık Kurumları

Hastaneler ve sağlık kurumları, psikologların sağlık alanında çalıştığı diğer bir ortamdır. Psikologlar, hastaların duygusal ve zihinsel sağlıkları üzerinde etkili olabilmek adına hastalarla bireysel terapi ve danışmanlık seansları düzenlerler.

Klinik Psikologlar:

Psikiyatri Klinikleri

Klinik psikologlar, ruhsal bozukluklarla ilgili tedavi ve terapi hizmetleri sunan psikiyatri kliniklerinde çalışabilirler. Bu ortamda, bireylerin duygusal ve zihinsel sorunlarına odaklanarak özel terapi yöntemleri uygularlar.

Rehabilitasyon Merkezleri

Bağımlılık, travma veya diğer zorlayıcı durumlarla baş etmeye çalışan bireylere destek sunan rehabilitasyon merkezleri, klinik psikologların özel uzmanlık alanlarından biridir. Klinik psikologlar, bireyleri bu merkezlerde duygusal iyileşme ve rehabilitasyon süreçlerinde destekler.

Çocuk ve Ergen Merkezleri

Klinik psikologlar, çocuklar ve gençlerle çalışarak duygusal, sosyal ve davranışsal sorunları ele alabilirler. Çocuk ve ergen merkezlerinde, ailelerle işbirliği yaparak genç bireylerin sağlıklı bir gelişim süreci geçirmelerine destek sağlarlar.

Özel Terapi Pratikleri

Klinik psikologlar, bağımsız olarak kendi danışmanlık merkezlerini işleterek bireylere geniş bir yelpazede hizmet sunabilirler. Özel terapi pratikleri, genellikle bireylerin özel ihtiyaçlarına odaklanarak daha spesifik ve kişiselleştirilmiş terapi hizmetleri sunar.

İşbirlikleri:

Diğer Sağlık Profesyonelleri ile İşbirliği

Psikologlar ve klinik psikologlar, diğer sağlık profesyonelleri ile yakın işbirliği yaparak bireylerin genel sağlığını ele alırlar. Bu, bireylerin hem fiziksel hem de psikolojik sağlıklarının bir bütün olarak ele alınmasını sağlar.

Eğitimcilerle İşbirliği

Öğretmenler ve eğitimcilerle işbirliği yaparak, psikologlar ve klinik psikologlar öğrencilere öğrenme güçlükleri, davranış sorunları ve akademik performans konularında destek sağlarlar. Bu işbirliği, öğrencilerin eğitim ortamlarında daha iyi bir deneyim yaşamalarına yardımcı olur.

İşyeri İnsan Kaynakları ile İşbirliği

Şirketlerde çalışanların iş performansını ve işyeri ilişkilerini iyileştirmek adına insan kaynakları departmanlarıyla işbirliği yapmak, psikologların ve klinik psikologların etkili bir şekilde çalışmalarını sağlar.

Bu geniş yelpazedeki çalışma alanları ve işbirlikleri, psikologlar ve klinik psikologların toplumun farklı kesimlerinde etkili bir şekilde hizmet sunmalarını mümkün kılar.

Örnek Vaka İncelemeleri

Klinik Psikolog ile Psikolog Farkı Nedir?, Psikologlar ve klinik psikologlar, genellikle kendi uygulama alanlarında çeşitli örnek vaka incelemelerini kullanarak mesleki deneyimlerini paylaşırlar. Bu vaka incelemeleri, belirli bir terapi yönteminin veya danışmanlık yaklaşımının nasıl uygulandığını, bireylerin nasıl iyileştiğini ve psikolojik sorunlarla başa çıkma süreçlerini anlamamıza yardımcı olabilir.

Psikologlar:

Stresle Başa Çıkma: Bir İşyerinde Danışmanlık

Bir psikolog, bir şirkette çalışan bireylerle stresle başa çıkma üzerine bir vaka incelemesi sunabilir. Bu durumda, psikolog, işyerindeki stres faktörlerini belirler, bireylere stres yönetimi becerileri kazandırır ve iş performansını artırmaya yönelik stratejiler geliştirir. Vaka incelemesi, bireylerin stres seviyelerindeki azalma ve iş memnuniyetindeki artışı göstererek, psikologun müdahalelerinin etkisini açıkça ortaya koyar.

Evlilik Terapisi: Çift Arasındaki İletişim Sorunları

Bir başka örnek vaka incelemesi, bir psikologun evlilik terapisi sürecini anlatabilir. Psikolog, çift arasındaki iletişim sorunlarını belirler, çiftle bireysel ve ortak terapi seansları düzenler. Vaka incelemesi, terapinin başlangıcındaki zorlukları, çiftin terapi sürecindeki gelişimini ve iletişim becerilerindeki artışı detaylı bir şekilde açıklar.

Klinik Psikologlar:

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavisi: Bir Savaş Gazisinin Hikayesi

Klinik bir psikolog, travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) tedavisi üzerine bir vaka incelemesi sunabilir. Psikolog, bir savaş gazisiyle çalışarak, travmatik deneyimlerin nasıl işlendiğini, duygusal iyileşme sürecini ve terapi sürecinde kullanılan özel teknikleri detaylı bir şekilde açıklar. Vaka incelemesi, klinik psikologun müdahalelerinin bireyin yaşam kalitesini nasıl artırdığını gösterir.

Çocuk ve Ergen Psikolojisi: Okul Problemleriyle Başa Çıkma

Klinik bir psikolog, bir çocuğun okul problemleriyle başa çıkma sürecini ele alan bir vaka incelemesi sunabilir. Psikolog, çocuğun akademik zorlukları, duygusal sorunları ve davranışsal zorlukları üzerine odaklanarak, aile ile işbirliği içinde çözüm odaklı terapi uygular. Vaka incelemesi, çocuğun okul performansında gözlemlenen artışı ve ailenin çocuklarına yönelik destek becerilerini nasıl geliştirdiğini detaylı bir şekilde gösterir.

Vaka incelemeleri, psikologlar ve klinik psikologlar arasında deneyim paylaşımını teşvik eder ve mesleki uygulamalara yönelik örnekler sunarak diğer profesyonellerin pratiklerini zenginleştirmelerine yardımcı olur.

Psikolog ve Klinik Psikolog Arasındaki Yanlış Anlamalar

Psikologlar ve klinik psikologlar arasındaki farklar zaman zaman karıştırılabilir ve bu durum, hem kamuoyunda hem de bireyler arasında bazı yanlış anlamalara neden olabilir. Bu yazıda, bu yanlış anlamaları anlamak ve düzeltmek adına bazı önemli noktalara odaklanacağız.

Yanlış Anlama 1: Psikolog ve Klinik Psikolog Aynı Şeydir

Bu yanlış anlama, genellikle “psikolog” teriminin genel bir kapsam olarak algılanmasından kaynaklanır. Oysa ki, psikologlar genel olarak bireylerin zihinsel sağlığı üzerine çalışan profesyonelleri ifade ederken, klinik psikologlar daha spesifik olarak klinik ortamlarda, genellikle hastaneler veya özel muayenehanelerde, bireylerin duygusal ve psikolojik sorunlarına odaklanan uzmanlardır.

Yanlış Anlama 2: Klinik Psikologlar Sadece Hastalıklı Bireylerle Çalışır

Klinik psikologlar sadece ciddi ruhsal bozukluklara sahip bireylerle çalışan uzmanlar olarak algılanabilir. Ancak, klinik psikologlar geniş bir yelpazedeki konularda hizmet sunabilirler, bunlar arasında evlilik terapisi, çocuk ve ergen danışmanlığı, stres yönetimi gibi konular da yer alır. Sadece hastalıklı bireylerle değil, aynı zamanda genel yaşam sorunlarıyla başa çıkmak isteyen herkesle çalışabilirler.

Yanlış Anlama 3: Her Psikolog veya Klinik Psikolog Aynı Terapötik Yaklaşımı Kullanır

Klinik Psikolog ile Psikolog Farkı Nedir?, Bir başka yanlış anlama ise her psikologun veya klinik psikologun aynı terapötik yaklaşımı kullandığı düşüncesidir. Oysa ki, her profesyonel kendi deneyimleri, eğitimleri ve bireyin ihtiyaçlarına göre terapötik yaklaşımları seçer. Bilişsel davranışçı terapi, psikanalitik terapi, duygusal odaklı terapi gibi farklı terapötik yöntemler kullanılabilir.

Sonuç ve Öneriler

Psikologlar ve klinik psikologlar arasındaki bu yanlış anlamaları düzeltmek için şu önerilere dikkat edilebilir:

  • Bilgi Paylaşımı: Psikologların ve klinik psikologların farklı uzmanlık alanları ve hizmet sunma biçimleri hakkında daha fazla bilgi paylaşımı yapılmalıdır. Kamuoyunu aydınlatıcı bilgilendirme kampanyaları düzenlemek bu noktada etkili olabilir.
  • Mesleki İşbirlikleri: Psikologlar ve klinik psikologlar arasındaki mesleki işbirlikleri artırılmalıdır. Ortak etkinlikler, seminerler ve konferanslar düzenlemek, her iki grup arasında karşılıklı anlayışı güçlendirebilir.
  • Bireylerin Bilinçlendirilmesi: Bireyler, psikolog ve klinik psikolog arasındaki farkları anlamak adına daha bilinçli hale getirilmelidir. Bu konuda, toplumda bilinçlendirme kampanyaları düzenlemek ve doğru bilgiye erişimi kolaylaştırmak önemlidir.

Bu önerilere odaklanmak, psikologlar ve klinik psikologlar arasındaki yanlış anlamaların azalmasına ve her iki mesleğin de daha etkili bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlayabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

 Psikolog ve Klinik Psikologlar

1. Psikologlar ve Klinik Psikologlar arasındaki temel fark nedir?

Psikologlar genel olarak bireylerin zihinsel sağlığı üzerine çalışan profesyonelleri ifade ederken, Klinik Psikologlar daha spesifik olarak klinik ortamlarda bireylerin duygusal ve psikolojik sorunlarına odaklanan uzmanlardır.

2. Klinik Psikologlar sadece hastalıklı bireylerle mi çalışır?

Hayır, Klinik Psikologlar sadece ciddi ruhsal bozukluklara sahip bireylerle değil, aynı zamanda genel yaşam sorunlarıyla başa çıkmak isteyen herkesle çalışabilirler.

3. Psikologlar ve Klinik Psikologlar aynı terapötik yaklaşımı kullanır mı?

Hayır, her psikolog ve klinik psikolog kendi deneyimleri, eğitimleri ve bireyin ihtiyaçlarına göre terapötik yaklaşımları seçer. Bilişsel davranışçı terapi, psikanalitik terapi, duygusal odaklı terapi gibi farklı terapötik yöntemler kullanılabilir.

4. Psikolog veya Klinik Psikologa nasıl ulaşabilirim?

Psikolog veya Klinik Psikologa ulaşmak için genellikle yerel sağlık kuruluşları, özel danışmanlık merkezleri veya online platformlar gibi kaynakları kullanabilirsiniz. Ayrıca, önce birinci basamak sağlık hizmeti veren bir hekime başvurarak da yönlendirme alabilirsiniz.

5. Tedavi süreci nasıl işler ve ne kadar sürer?

Tedavi süreci bireyin ihtiyaçlarına ve terapötik yaklaşıma bağlı olarak değişiklik gösterir. Kimi durumlarda birkaç seans yeterli olabilirken, diğer durumlarda daha uzun vadeli bir terapi süreci gerekebilir. Tedavi süreci, bireyin hedeflerine ulaşması için uygun bir şekilde planlanır.

6. Psikologlara ve Klinik Psikologlara olan maliyet nedir?

Maliyet, sağlık hizmeti sunan kurum, profesyonel ve terapi süresine göre değişiklik gösterir. Genellikle özel sigorta poliçeleri, sağlık sigortası veya devlet destekli programlar maliyetin karşılanmasına yardımcı olabilir. İlgili sağlık kuruluşu veya profesyonelle görüşerek maliyet ve ödeme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

7. Psikologlardan ve Klinik Psikologlardan nasıl daha fazla bilgi alabilirim?

Daha fazla bilgi almak için yerel sağlık kuruluşlarına başvurabilir, çevrimiçi platformlardan incelemeleri okuyabilir veya doğrudan ilgili profesyonelle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, güvenilir sağlık kaynakları ve literatür üzerinden konuyla ilgili bilgi edinebilirsiniz.

Bakırköy Klinik Psikolog

Psikomental Psikoloji Bakırköy

Psikomental Psikoloji, 2018 yılında Bakırköy Zuhuratbaba’da kurulan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Bakırköy ilçesinde hizmet veren bu merkez, bireylere geniş bir yelpazede psikolojik destek sunmayı amaçlamaktadır.

Bakırköy Uzman Klinik Psikolog 

Merkezimizde görev yapan uzman klinik psikologlar, klinik deneyimleri ve özel uzmanlıklarıyla birlikte bireylerin duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımlar sunarlar. Her bireyin ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış terapötik hizmetlerle, psikolojik sağlığın güçlendirilmesi amaçlanır.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Psikomental Psikoloji, Bakırköy Psikolojik Danışmanlık Merkezi, çeşitli danışmanlık hizmetleri sunan bir merkez olarak, Bireysel Terapi, Evlilik ve Çift Terapisi, Çocuk ve Ergen Terapisi gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış bir ekip ile hizmet vermektedir. Merkez, bireylerin psikolojik ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak, yaşam kalitelerini artırmayı hedefler.

Online Terapi Seçeneği

Özellikle pandemi süreci boyunca, Psikomental Psikoloji Bakırköy, Online Terapi seçeneği sunarak danışanlara uzaktan destek imkanı sağlamaktadır. Bu sayede coğrafi konumdan bağımsız olarak bireylerin psikolojik destek alabilmelerine olanak tanır.

Uzman Online Terapi Hizmetleri

Merkezimiz, uzman online terapistleriyle de bireylere çevrimiçi terapi seçeneği sunar. Online terapi, bireylerin konforlu bir ortamda, istedikleri yer ve zamanda psikolojik destek almalarına olanak sağlar. Uzman online terapistlerimiz, çeşitli terapötik yaklaşımlar kullanarak danışanların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarlar.

Lokasyon ve Ulaşım Kolaylığı

Bakırköy Zuhuratbaba’da bulunan merkezimiz, Bakırköy Meydanı’na sadece 1 dakika yürüme mesafesindedir. Bu konumuyla, Bahçelievler, Şirinevler, Ataköy, Florya gibi semtlere kolay ulaşım imkanı sunarken, Şişli, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Halkalı, Beylikdüzü gibi bölgelerde oturanlar için de metro, metrobüs ve Marmaray gibi ulaşım araçlarına yakınlığı avantaj sağlar.

Çalışma Alanları ve Uzmanlık Alanları

Merkezimizde görev yapan uzmanlar, BDT, EMDR Terapisi, Logoterapi, Dinamik Terapi gibi bilimsel olarak kanıtlanmış farklı yaklaşımlardan yararlanarak çeşitli çalışma alanlarında ve uzmanlık alanlarında hizmet sunarlar.

Çalıştıkları Kurumlar ve İşbirlikleri

Uzmanlarımız, farklı kurumlarda ve sektörlerde çalışarak geniş bir deneyim yelpazesi sunarlar. Diğer sağlık profesyonelleri, eğitimciler ve işyeri insan kaynakları ile işbirliği yaparak bireylere daha kapsamlı ve etkili destek sağlamayı amaçlarlar.

Bakırköy Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Bakırköy Psikolojik Danışmanlık Merkezi, 2018 yılında Bakırköy Zuhuratbaba’da kurulan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Merkez, geniş bir uzman kadrosuyla bireylerin duygusal, zihinsel ve sosyal ihtiyaçlarına çeşitli terapötik yaklaşımlarla yanıt vermektedir.

Merkezin Hedefleri ve Misyonu

Merkezin temel hedefi, bireylere sağlıklı bir zihinsel durum ve yaşam kalitesi kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda merkez, bireysel terapi, evlilik ve çift terapisi, çocuk ve ergen terapisi gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış bir ekiple hizmet sunmaktadır.

Uzman Ekip ve Çeşitli Terapötik Yaklaşımlar

Bakırköy Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde görev yapan uzmanlar, BDT, EMDR Terapisi, Logoterapi, Dinamik Terapi gibi bilimsel olarak kanıtlanmış çeşitli terapötik yaklaşımları kullanarak bireylerin ihtiyaçlarına özelleştirilmiş hizmet sunarlar. Her bir terapist, kendi alanında uzmanlaşmış ve sürekli olarak güncellenen bilgi birikimleriyle destek verir.

Danışmanlık Hizmetleri

Merkez, bireysel terapi hizmetleriyle bireylerin kişisel gelişimine odaklanırken, evlilik ve çift terapisi ile ilişki dinamiklerini anlamalarına destek olur. Çocuk ve ergen terapisi alanında uzmanlaşmış ekiplerimiz, genç yaşlardan itibaren bireylerin duygusal sağlıklarını destekler.

Online Terapi Seçeneği

Özellikle pandemi sürecinde, Bakırköy Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Online Terapi seçeneği sunarak danışanlara uzaktan destek imkanı sağlamaktadır. Online terapi, bireylerin konforlu bir ortamda, istedikleri yer ve zamanda psikolojik destek alabilmelerine olanak tanır.

Lokasyon ve Ulaşım Kolaylığı

Merkezimiz, Bakırköy Zuhuratbaba’da bulunmaktadır ve Bakırköy Meydanı’na sadece 1 dakika yürüme mesafesindedir. Bu konum, Bahçelievler, Şirinevler, Ataköy, Florya gibi semtlere kolay ulaşım imkanı sağlarken, Şişli, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Halkalı, Beylikdüzü gibi bölgelerde oturanlar için de metro, metrobüs ve Marmaray gibi ulaşım araçlarına yakınlığı avantaj sağlar.

Bakırköy Psikolojik Danışmanlık Merkezi, her bir danışanın ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı amaçlar. Bireylerin yaşam kalitesini artırmak, duygusal dengeyi sağlamak ve olumlu ilişkiler kurmalarına destek olmak için çeşitli terapötik yaklaşımlar ve danışmanlık hizmetleri sunar.

Leave a comment