Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Boş Sandalye Tekniği

Boş Sandalye Tekniği

Boş Sandalye Tekniği Nedir?

Boş Sandalye Tekniği, psikoterapide kullanılan bir yöntem olup bireyin içsel dünyasını daha derinlemesine keşfetme ve anlama sürecine katkı sağlayan etkili bir araçtır. Bu teknik, danışanın geçmiş deneyimleri, duygusal tepkileri ve içsel çatışmalarıyla yüzleşmesini hedefler. Terapist, danışanı hayali bir kişi veya durum olarak belirlenen bir sandalye üzerine yerleştirir ve danışan, bu hayali varlıkla gerçekleştirdiği diyaloglar aracılığıyla duygusal deneyimlerini ifade eder.

Boş Sandalye Tekniği, Carl Rogers’ın kişisel merkezli terapi yaklaşımından türetilmiştir ve terapötik ilişkiyi güçlendirmek, özgün duygusal tepkileri açığa çıkarmak ve bireyin iç dünyasını daha iyi anlamasına yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Danışan, boş sandalye üzerinde hayal ettiği kişi veya durumu canlandırarak, o varlıkla yaşadığı duygusal deneyimleri daha net bir şekilde ifade eder. Bu süreç, danışanın bilinçdışındaki duygusal materyali açığa çıkararak, içsel çatışmaların farkında olmasını ve bu çatışmaları çözme sürecine odaklanmasını sağlar.

Boş Sandalye Tekniği, özellikle travmatik deneyimler, ilişki sorunları, benlik saygısı konularında çalışmalarda etkili bir terapötik araç olarak kullanılmaktadır. Danışanın geçmişe dönük deneyimlerini canlandırma ve bu deneyimlerle yüzleşme süreci, duygusal iyileşme ve kişisel gelişim için önemli bir adım olabilir. Terapistin rehberliğinde, danışan, boş sandalye tekniğini kullanarak kendi içsel dünyasını keşfeder ve bu sayede daha sağlıklı bir benlik algısı geliştirebilir.

Boş Sandalye Tekniği, bireyin duygusal zenginliğini anlamlandırma, ifade etme ve deneyimlerle yüzleşme konularında terapötik süreci derinleştiren bir yöntemdir. Terapist, bu teknikle danışanın duygusal deneyimlerini daha bütünlük içinde anlamasına yardımcı olurken, danışan da kendi iç dünyasını daha derinlemesine keşfetme fırsatı bulur.

Boş Sandalye Tekniği Nasıl Uygulanır?

Boş Sandalye Tekniği, psikoterapide danışanın içsel dünyasını anlamak ve ifade etmek için kullanılan bir etkileşimli bir yöntemdir. Terapist, danışanı bir sandalye üzerine hayali bir kişi veya durum olarak yerleştirir. Danışan, bu hayali varlıkla gerçekleştirdiği diyaloglar aracılığıyla duygusal deneyimlerini ifade eder. Bu süreç, danışanın geçmiş deneyimlerini canlandırmasına ve duygusal tepkilerini daha derinlemesine keşfetmesine olanak tanır.

Boş Sandalye Tekniği’nin uygulanması genellikle aşağıdaki adımları içerir:

Adım 1: Konu Belirleme

Terapist ve danışan birlikte üzerinde çalışmak istedikleri konuyu belirlerler. Bu konu, geçmiş travmatik bir deneyim, ilişki sorunu veya içsel bir çatışma olabilir.

Adım 2: Hayali Varlık Yaratma

Terapist, danışanın belirlediği konuyla ilgili bir hayali varlık yaratır. Bu varlık, bir kişi, bir anı veya bir duygu olabilir.

Adım 3: Sandalye Yerleştirme

Terapist, hayali varlığı temsil etmek üzere bir sandalyeyi odadaki uygun bir konuma yerleştirir.

Adım 4: Diyalog Kurma

Danışan, bu hayali varlıkla iletişim kurarak duygusal deneyimlerini paylaşır. Terapist, danışanın duygusal ifadelerine rehberlik eder.

Adım 5: Değerlendirme ve İyileşme

Boş Sandalye Tekniği ile ortaya çıkan duygusal materyaller, danışanın duygusal deneyimlerini daha derinlemesine anlamasına ve bu deneyimlerle başa çıkmasına yardımcı olabilir. Terapist, bu sürecin sonunda danışanın duygusal iyileşme sürecine odaklanmasını destekler.

Boş Sandalye Tekniği, bireyin içsel dünyasını keşfetmek ve ifade etmek adına güçlü bir araçtır. Bu yöntem, terapistin rehberliğinde danışanın duygusal derinliklere inmesine ve geçmiş deneyimleriyle yüzleşmesine yardımcı olabilir.

Boş Sandalye Tekniği ve Psikoterapi İlişkisi

Psikoterapi ilişkisinde güçlü bir etkileşim aracı olarak öne çıkar. Terapist, danışanın içsel dünyasını daha iyi anlamasına ve ifade etmesine yardımcı olmak için bu tekniği kullanırken, aynı zamanda güvenli ve destekleyici bir terapötik ortam sağlar.

Psikoterapi ilişkisi, terapistin danışanın duygusal deneyimlerini anlamak ve içsel çatışmalarını keşfetmek için Boş Sandalye Tekniği’ni nasıl uyguladığına odaklanır. Terapistin empatik bir tutum sergileyerek danışanın duygusal ifadelerini anlamasına ve paylaşmasına destek olması, terapötik bağın güçlenmesine katkı sağlar.

Bu teknik, özellikle duygusal derinliğe inmek ve içsel çatışmalarla yüzleşmek isteyen danışanlar için etkili bir terapötik araç olarak kullanılabilir. Boş Sandalye Tekniği, terapistin rehberliğinde danışanın kendi iç dünyasını keşfetmesine ve duygusal iyileşme sürecine odaklanmasına yardımcı olur. Bu şekilde, psikoterapi ilişkisi, bireyin duygusal zenginliğini anlamlandırma ve ifade etme konusunda güçlü bir destek sağlar.

Carl Rogers’ın Boş Sandalye Tekniği İle İlgili Görüşleri

 • Carl Rogers, kişisel merkezli terapi alanında öncü bir figürdür ve terapi sürecinde aktif bir şekilde Boş Sandalye Tekniği’ni kullanmıştır.
 • Rogers’a göre, terapistin danışanla kurduğu güvenli ve destekleyici ilişki, Boş Sandalye Tekniği’nin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlar.
 • Rogers, Boş Sandalye Tekniği’nin danışanın içsel dünyasını derinlemesine keşfetmek ve duygusal deneyimlerini ifade etmek için güçlü bir araç olduğunu savunmuştur.
 • Ona göre, terapistin danışanın duygusal ifadelerine empatik bir şekilde yanıt vermesi, terapötik ilişkinin derinleşmesini ve duygusal iyileşmenin gerçekleşmesini sağlar.

Empati ve Boş Sandalye Tekniği Arasındaki Bağlantı

 • Boş Sandalye Tekniği’nin etkin bir şekilde uygulanması, terapistin danışanla empatik bir bağ kurmasına dayanır.
 • Empati, terapistin danışanın duygusal deneyimlerini anlaması ve ona destek olması açısından önemlidir. Boş Sandalye Tekniği, bu empatik bağın güçlenmesini sağlar.
 • Terapistin, danışanın duygusal ifadelerine empatik bir şekilde yanıt vermesi, danışanın duygusal deneyimlerini daha derinlemesine ifade etmesini sağlar.
 • Empatik bir terapist-danışan ilişkisi, Boş Sandalye Tekniği’nin etkili bir şekilde uygulanmasını ve danışanın duygusal iyileşme sürecine odaklanmasını destekler.

Boş Sandalye Tekniği ve Anıların İfadesi

 • Boş Sandalye Tekniği, danışanın geçmiş deneyimlerini canlandırma ve ifade etme sürecine önemli bir katkı sağlar.
 • Danışan, boş sandalye üzerine yerleştirilen hayali varlık aracılığıyla geçmiş deneyimlerini canlandırır ve bu deneyimleri ifade eder.
 • Terapistin rehberliğinde, danışanın duygusal deneyimlerini ifade etme süreci desteklenir ve bu süreç, danışanın geçmiş deneyimlerini daha derinlemesine anlamasına olanak tanır.
 • Boş Sandalye Tekniği’nin kullanılması, danışanın geçmiş travmatik deneyimlerle yüzleşme ve duygusal iyileşme sürecine odaklanmasını sağlar.

Boş Sandalye Tekniği ve Problem Çözme Yetenekleri

Problem Çözme Sürecine Katkı: Boş Sandalye Tekniği, bireyin problem çözme yeteneklerini güçlendirmek amacıyla terapide kullanılır. Danışan, hayali varlıklar aracılığıyla problemlerini ifade ederek, bu sorunları daha derinlemesine anlama ve çözme sürecine katkı sağlar.

Farklı Bakış Açıları: Boş Sandalye Tekniği’nin uygulanması, danışanın farklı bakış açılarından problemlerini düşünmesine olanak tanır. Hayali diyaloglar, danışanın duygusal deneyimlerini ifade etmesine ve sorunlarına alternatif çözüm yolları bulmasına yardımcı olabilir.

Bireysel Gelişim: Danışan, Boş Sandalye Tekniği ile problem çözme becerilerini geliştirerek, kişisel gelişimine katkıda bulunabilir. Terapistin rehberliğinde, bireyin kendi güçlü yanlarını keşfetmesi ve sorunlarına farklı perspektiflerden yaklaşması desteklenir.

Boş Sandalye Tekniği ile İlgili Örnek Vaka Çalışması

Vaka Analizi: Gerçekleşen bir vaka üzerinden Boş Sandalye Tekniği’nin etkili bir şekilde nasıl uygulandığını anlamak, bu tekniğin terapötik bağlamda nasıl işlev gördüğünü gösterir. Vaka çalışmasında, danışanın hayali bir figürle gerçekleştirdiği diyaloglar incelenerek, duygusal ifadelerin nasıl ortaya çıktığı ve bu sürecin danışanın terapötik iyileşme sürecine nasıl katkıda bulunduğu anlaşılabilir.

Problem Çözme Becerilerinin Güçlenmesi: Vaka çalışması, Boş Sandalye Tekniği’nin danışanın problem çözme becerilerini nasıl güçlendirdiğini somut bir örnekle gösterir. Terapistin yönlendirmesi ve danışanın içsel diyalogları, sorunlara yeni bakış açıları getirme ve duygusal ifadeleri daha etkili bir şekilde ifade etme konusunda nasıl etkili olduğunu gösterir.

Boş Sandalye Tekniği ve Farklı Psikoterapi Yaklaşımlarıyla İlişkisi

Esnek Yaklaşım: Boş Sandalye Tekniği, farklı psikoterapi yaklaşımlarıyla esnek bir şekilde entegre edilebilen bir yöntemdir. Bu esneklik, terapistin danışana özgü ihtiyaçlara ve tercihlere uygun bir terapi süreci oluşturmasına olanak tanır.

BDT, EMDR, Logoterapi ile İlişkisi: Boş Sandalye Tekniği’nin farklı psikoterapi yaklaşımlarıyla ilişkisi, BDT gibi bilişsel terapilerde düşünsel şemaların analizinde, EMDR terapisi ile travmatik deneyimlerin işlenmesinde ve Logoterapi ile anlam arayışında nasıl kullanılabileceğini vurgular. Bu entegrasyon, danışanın terapi sürecinden en iyi şekilde faydalanmasına yardımcı olabilir.

Boş Sandalye Tekniği ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Boş Sandalye Tekniği nedir?

Psikoterapide kullanılan bir yöntemdir. Danışanın içsel dünyasını keşfetmek, duygusal deneyimlerini ifade etmek ve içsel çatışmalarını anlamak amacıyla kullanılır. Terapist, danışanı hayali bir kişi veya durum olarak belirlenen bir sandalye üzerine yerleştirir ve danışan, bu hayali varlıkla diyaloglar kurarak duygusal deneyimlerini ifade eder.

Boş Sandalye Tekniği nasıl uygulanır?

Boş Sandalye Tekniği’nin uygulanması genellikle şu adımları içerir:

Konu Belirleme: Terapist ve danışan birlikte üzerinde çalışmak istedikleri konuyu belirlerler.

Hayali Varlık Yaratma: Terapist, danışanın belirlediği konuyla ilgili bir hayali varlık yaratır.

Sandalye Yerleştirme: Terapist, hayali varlığı temsil etmek üzere bir sandalyeyi uygun bir konuma yerleştirir.

Diyalog Kurma: Danışan, bu hayali varlıkla iletişim kurarak duygusal deneyimlerini paylaşır.

Değerlendirme ve İyileşme: Boş Sandalye Tekniği ile ortaya çıkan duygusal materyaller, danışanın duygusal deneyimlerini daha derinlemesine anlamasına ve içsel çatışmalarını çözmesine yardımcı olabilir.

Boş Sandalye Tekniği hangi durumlarda kullanılır?

Geçmiş travmatik olaylar, ilişkisel sorunlar, içsel çatışmalar veya duygusal ifade güçlükleri gibi durumlarla baş etmek isteyen danışanlar için etkili olabilir. Ayrıca, kişisel gelişim, benlik keşfi ve duygusal iyileşme amacıyla da kullanılabilir.

Boş Sandalye Tekniği’nin faydalar nelerdir?

Boş Sandalye Tekniği’nin faydaları şunları içerebilir:

 • Duygusal ifadeyi artırma ve ifade güçlüklerini aşma
 • İçsel çatışmaların anlaşılması ve çözülmesi
 • Geçmiş deneyimlerin derinlemesine keşfi
 • Empati geliştirme ve terapötik ilişkiyi güçlendirme
 • Problem çözme becerilerini artırma
 • Benlik farkındalığını ve kişisel gelişimi destekleme

Boş Sandalye Tekniği online terapi süreçlerinde kullanılabilir mi?

Evet, pandemi süreci dahil olmak üzere Boş Sandalye Tekniği online terapi seanslarında da uygulanabilir. Online terapi, danışanların rahatlığında evlerinden veya uygun bir ortamdan bu teknikle çalışmalarına olanak tanır.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Psikolog

Psikomental Psikoloji, 2018 yılında Bakırköy Zuhuratbaba’da kurulan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Merkezimiz, çeşitli uzmanları bünyesinde barındırarak bireysel terapi, evlilik ve çift terapisi, çocuk ve ergen terapisi gibi farklı alanlarda hizmet sunmaktadır. Bu kapsamlı hizmet yelpazesiyle, danışanlarımıza çeşitli psikolojik ihtiyaçlarına yönelik destek sağlamayı amaçlamaktayız. Bakırköy’deki merkezimiz, konumuyla da Bakırköy Meydanı’na sadece 1 dakikalık yürüme mesafesindedir, böylece ulaşımı kolaylaştırmaktadır.

Uzman Ekibimiz

Psikomental Psikoloji, uzman ekibiyle birlikte BDT, EMDR Terapisi, Logoterapi, Dinamik Terapi gibi bilimsel olarak kanıtlanmış farklı terapi yaklaşımlarından yararlanmaktadır. Her bir uzmanımız, kendi alanında deneyimli ve niteliklidir, bu da danışanlarımıza etkili ve uzmanlaşmış bir hizmet sunmamıza olanak tanır.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Uzman Psikolog

Bireysel Hizmetler

Bakırköy’deki Psikomental Psikoloji merkezimiz, bireysel terapi hizmetleri sunan uzman psikologlar içerir. Bireysel terapi, danışanın kişisel sorunlarıyla başa çıkmasına, duygusal iyileşme sürecine odaklanmasına ve içsel dünyasını keşfetmesine yardımcı olan özel bir danışmanlık hizmetidir. Uzman psikologlarımız, danışanların güvenli bir ortamda duygusal derinliklere inmelerine rehberlik eder ve onlara destek sağlar.

Çift ve Evlilik Terapisi

Ayrıca, merkezimiz çift ve evlilik terapisi hizmetleri de sunmaktadır. Uzman psikologlarımız, çiftlerin ilişkisel zorluklarını anlamalarına, iletişim becerilerini geliştirmelerine ve ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olur. Çift terapisi, partnerler arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçlayan etkili bir terapi türüdür.

Psikomental Psikoloji Online Terapi Hizmetleri

Uzaktan Terapi

Psikomental Psikoloji, danışanlarına pandemi süreci ve sonrasında da destek olmak amacıyla online terapi hizmetleri sunmaktadır. Uzaktan terapi, danışanların konforlu bir ortamda, çevrimiçi olarak terapi alabilmelerini sağlar. Bu hizmet, fiziksel uzaklığa rağmen etkili terapötik destek sağlama amacını taşır.

Online Terapi Süreci

Online terapi sürecimiz, güvenli ve gizli bir çevrimiçi platformda gerçekleşir. Danışanlar, uzman psikologlarımızla video görüşmeler aracılığıyla terapi alabilir, duygusal ihtiyaçlarına yönelik destek alabilirler. Psikomental Psikoloji, danışanlarının gizliliğini korumak ve etkili bir terapi deneyimi sunmak için çeşitli online terapi yöntemlerinden yararlanır.

Psikomental Psikoloji EMDR Terapisi

EMDR Terapisi Nedir?

Psikomental Psikoloji merkezi, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisi sunan uzman psikologlar içerir. EMDR, özellikle travmatik deneyimlerin işlenmesinde etkili olan bir terapi yöntemidir. Bu terapi, danışanın zorlu duygusal deneyimleriyle başa çıkmasına yardımcı olabilir ve travmatik anıların etkilerini hafifletmeyi amaçlar.

EMDR Terapisi Süreci

EMDR terapisi süreci, danışanın travmatik anılarıyla çalışmayı içerir. Uzman psikologlarımız, danışanın duygusal yüklerini hafifletmeye ve bu deneyimleri daha sağlıklı bir şekilde işlemeye yardımcı olmak için göz hareketleri, ses veya dokunsal uyarılar gibi yöntemleri kullanabilir. Bu terapi, danışanın duygusal iyileşme sürecine odaklanarak yaşam kalitesini artırabilir.

Leave a comment